سمیرا قایخلو

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: سمیرا قایخلو
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s _ g h a y e k h l o o @ i a u n o u r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
Eastern Mediterranean University
قبرس
1394
کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار
دانشگاه آزاد اراک
ایران
1388

دروس ارائه شده 3 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
امنیت شبکه و رمزنگاری
ساختمان تحصیلات تکمیلی و معماری
208 B
سه شنبه
10-13
کارشناسی ارشد
داده کاوی
ساختمان تحصیلات تکمیلی و معماری
208 B
دوشنبه
10-13
کارشناسی ارشد
هوش مصنوعی پیشرفته
ساختمان تحصیلات تکمیلی و معماری
208 B
سه شنبه
14-17
کارشناسی ارشد